club.r@abv.bg

Клуб на жените "Родопчанка" - гр. Смолян

Клуб на жените Родопчанка гр. Смолян стартирахме работа по проект „Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата”, финансиран от Европейския съюз чрез Minority Rights Group International (MRG), програма МАРИО. Поставяме си амбициозната  цел да надградим постигнатото, да допринесем за преодоляване на  пропастта между законодателството и жизнения опит чрез директно овластяване на жени от област Смолян, които са част от уязвими малцинствени групи. Предвид специфичните предизвикателства, пред които са изправени тези жени, от ограничени образователни възможности до обществени норми, които засилват зависимостта им, с нашата инициатива  те ще получат знанията и уменията, от които се нуждаят, за да отстояват ефективно правата си. Планираме да проведем диалози на общността за овластяване, образователни семинари в училищата, изграждане на капацитет чрез семинари за правно овластяване на жените от малцинствата, за техните законови права, свързани със заетостта, семейството и социалните услуги. Тези знания ще послужат като решаваща основа за тези жени да прекъснат цикъла на зависимост и експлоатация и да ги насърчи да участват активно в развитието на общността. Ще организираме открити дискусии с местните власти, за да  превърнем проблемите на жените от малцинствата в неразделна част от дневния ред на местното управление.  Ще организираме кампании за масово застъпничество с фокус справяне с проблеми като дискриминация в заплащането и ограничен достъп до здравеопазване. Планираме съвместни дейности с местната Комисия по дискриминация. Мониторинг и докладване ще съпътстват всички наши дейности. За посещенията по населени места ще ви информираме, за да участвате ативно. Ние разбираме, че представителите от малцинствата в региона са засегнати от уникално пресичане на уязвимости поради своя пол, етническа принадлежност и социално-икономически статус. Нашият подход има за цел да се справи с тези слоеве на неравенство по всеобхватен начин, полагайки основата за системна промяна в региона.    

              
Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Нейното съдържание е отговорност единствено на Клуб на жените Родопчанка и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

         

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Like us on Facebook