„Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“

При изключително голям интерес премина Информационния ден по проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“, Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01, с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, който се изпълнява от фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с „Център за сексуално насилие Корк“, Ирландия в рамките на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. 
Андрей Момчилов представи проекта, процеса на проучване, трансфер и внедряване на две социални практики от Ирландия в условията на България: „Център за жертви на сексуално насилие“ и „Мрежа от центрове за сексуално насилие“. Рада Еленкова от фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив представи темата: Права на жените и насилие, основано на пола. Проведе се дискусия. Прожектиран беше филма на ФДА „Мълчанието прикрива насилието“. Съорганизатор на събитието беше Клуб на жените Родопчанка-Смолян.
Like us on Facebook