Сивитатес – Фаза 2

През месец януари 2019 година КЖР се включи като партньор в проект Сивитатес – Фаза 2

Цел на проекта: да се изгради устойчива коалиция, която да обедини разпокъсания нестопански сектор в България. Основната задача на коалицията е да се справи със застрашеното пространство за гражданското общество и да отговори на антидемократичните и античовешките тенденции чрез:
1) консолидиране на различни НПО, особено малки организации от отдалечени райони с ограничени ресурси, на основата на споделени демократични ценности и про-човешки права, като в края на проекта коалицията ще нарасне до 30 партньора;
как ще го постигнем: чрез подписване на манифест и споразумение (commitment contract), което регламентира ефективното включване на партньорите в дейностите на проекта (напр. участие в срещи, предоставяне на информация в срок, активност по темите на проекта).
2) изграждане на капацитет на НПО-тата от коалицията по отношение на знания и умения, необходими за реагиране на тези предизвикателства;
как ще го постигнем: чрез провеждане на четири тридневни работни срещи, по време на които ще има работилници по важни теми с експерти от областта. Срещите са задължителни за всички партньори, като всички разходи ще бъдат поети от БФЖ.
3) осъществяване на ефективна комуникационна кампания, която адресира тези заплахи и изгражда поло
жителен образ на гражданския сектор.

как ще го постигнем: съвместно и спомощта на PR експерт ще реализираме комуникационна кампания, с която ще бъдат ангажирани всички партньори от коалицията. На партньорите ще бъдат предоставени грантове в размер на 3000 лв. за осъществяване на дейностите по комуникационната кампания.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Първата среща на 10-те партньора – беше на 14-17 март 2019 г. в с. Долни Лозен, на която присъстваха двама представители на КЖР-инж. Диана Калайджиева и инж. Радка Тунева-Янчевска .След съвместна работа, консенсус беше създадено ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „РАВНИ БГ“Втората среща беше на 21-23 юни 2019 г. в Пчелински бани, с. Костенец, област София , на която присъства наш представител Недялка Стефанова-Петрова.

Изготвени бяха проекти на двата основополагащи документа на ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „РАВНИ БГ“:МАНИФЕСТЕТИЧЕН КОДЕКСТе бяха подложени на коментар и широко обсъждане от всички партньори.

Третата среща беше на 12-13-14 септември 2019 г., гр. Банкя, на която присъства наш представител Радостина Кирилова-Председател на УС на КЖР.
Изготвени бяха Вътрешни правила за работа на ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „РАВНИ БГ“: Коментирани бяха отново:
МАНИФЕСТ
ЕТИЧЕН КОДЕКС
Приети бяха нови членове на обединението.Официалното подписване на документите ще бъде на предстояща  среща до края на  2019 г.

Like us on Facebook