Участие в национално представително прочуване за разпространение на насилието (домашно и основано на пола) чрез провеждане на фокус групи и дълбочинни интервюта с експерти, работещи по темата

През месец май 2019 г., по покана на фондация Джендър алтернативи-гр. Пловдив, членовете на Клуб на жените Родопчанка-гр. Смолян взеха участие в национално представително прочуване за разпространение на насилието (домашно и основано на пола) чрез провеждане на фокус групи и дълбочинни интервюта с експерти, работещи по темата. Участниците във всяка фокус група бяха с разнородна експертиза по проблема – експерти от съдебната система, полиция, прокуратура, социални работници, специалисти в образователната система, неправителствения сектор и др. Проучването бе осъществено съвместно от социологическа агенция „Алфа Рисърч“, Институт по социални дейности и практики и Национална мрежа за децата по проект „Заедно срещу насилието“ на Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проведоха се 2 фокус групи-в Смолян на 8 май, а в Рудозем-на 9 май.

Бяха взети и две дълбочинни интервюта- на 23 май със зам. окръжен прокурор и на 27 май с районен съдия .

На 4-те събития беше направен аудио запис, като участниците се представяха с номера, с цел запазване на анонимност и свободно изразяване на мнения и предложения. Проучването премина през 5 тематични блока с въпроса, а именно:

  • Разбиране за домашно насилие и насилието, основано на пола, разпространение и въздействие
  • Оценка на системите за превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола и подкрепа на жертвите
  • Идентифициране на съществуващите институционални и извънинституционални форми за борба с насилието
  • Анализ на капацитета на системите за превенция на насилието и подкрепа на жертвите
  • Анализ на процеса по предоставяне на услуги за превенция на насилието и за подкрепа на жертвите

Записите бяха предадени на МТСП, с цел обобщаване, анализ и предприемане на мерки за подобряване на действията на отговорните институции по темата на всички нива.

Like us on Facebook