club.r@abv.bg

Клуб на жените "Родопчанка" - гр. Смолян

При реализацията на част от проектите,
Клуб на жените Родопчанка
работи с други организации, като най-често партньорите са следните:

Български фонд на жените

Българският фонд за жените е единственият грант в България, който подкрепя местните организации на гражданското общество които работят за насърчаване на правата на жените и момичетата, премахват насилието, основано на пола, и дискриминация и постигане на равенство между половете във всички сфери на живота. Мисията на БФЖ е да се изгради и да дадат възможност на силното женско движение и да развият благотворителност за социална промяна България. Фондът е създаден през 2004 г. и през годините е разпределил повече от 300 грантове в цялата страна.
Разгледайте тяхната Интернет страница: https://bgfundforwomen.org/bg/

Сдружение "Млади изследователи за младежко развитие"- Смолян

Сдружение "Млади изследователи за младежко развитие"- Смолян е  неправителствена организация, основана през пролетта на 2015 г. от страст към неформално образование и активно участие на младите хора в общността. Това са група от млади хора, които винаги са готови да научат нещо и да го споделят.  Една от целите на Сдружението е да достигнат до повече младежи и да им дадат възможност да пътуват, да се срещат с хора от други страни и да се учат чрез сътрудничество. По този начин тези младежи имат шанс да разширят своя хоризонт и могат да се съберат с млади хора от други страни, да споделят своите идеи, култури, традиции ... и т.н.
 В тяхното сдружение намерихме  наши добри партньори, както и целева група, сред кяито провеждаме част от дейностите ни.
Разгледайте страницата им в Интернет:https://youngimprovers.eu/

Гражданско обединение РАВНИ БГ

Гражданско обединение "Равни БГ" сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. Това е обединение на организации от над петнайсет населени места от различни райони в страната, между които и Клуб на жените Родопчанка. Съвместно изпълняваме проекти. Изготвени и приети са Вътрешни правила за работа, Етичен кодекс и Манифест.
Разгледайте интернет страницата им:https://ravni.bg/

Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие- Смолян

Мисията на сдружението е:  подкрепа, развитие и промотиране възможностите и личностния потенциал на хората с увреждания- деца, младежи и жени. От 2020 година Сдружението членува в Гражданско обединение Равни. Бг. От тогава датира съвместната ни работа и партньорството по проекти.

Фондация "Джендър алтернативи"

Фондация "Джендър алтернативи" е нестопанска организация, която работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество. Цели: защита и превенция от насилие, основано на пола; подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на жените и мъжете, и на различните етноси в публичния и частния сектор; насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права.

Like us on Facebook