club.r@abv.bg

Клуб на жените "Родопчанка" - гр. Смолян

Кои сме ние?

Клуб на жените "Родопчанка"-гр. Смолян е сдружение с нестопанска цел в обществена полза с регистрация в Смолянски окръжен съд от 2003 година. 

Мисия

Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на жените; защита на човешките права на децата и жените; участие в развитието и утвърждаването на гражданското общество в РБ; позитивно влияние в сферите на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, икономиката и др.; Подпомагане комуникационната стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюз на местно ниво.

Цели

Да популяризира и защитава гражданските и социални права на жените и младото поколение; 

Да стимулира гражданската активност на съвременната българка;

Да подпомага и защитава правата на жените за професионално развитие, да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на жените; 

Да утвърждава либерално-демократичните ценности - диалог, хуманност и благотворителност; 

Да утвърждава активна гражданската позиция, целяща разясняване и приобщаване към "Европейска идея" на България в региона.

Like us on Facebook